ᠮᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ 《 ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ 》 ᠪᠣᠯᠣᠡᠡᠰᠠᠨ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 224     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2020/3/25 15:33:22

      ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠡᠭᠭᠡᠷ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠣᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠣᠵᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠶᠢᠳᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠪ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠡᠡᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠮᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠣᠨ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

       ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠣᠨ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠨ 《 ᠵᠣᠴᠢᠨ 》 ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ 《 ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ 》 ᠪᠣᠯᠣᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ