ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠴᠢᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠹᠦ᠋ ᠮᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠨᠢᠭᠣᠯᠣᠡᠡᠰᠠᠨ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 807     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019/11/6 9:41:16

       11 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 2 ‍ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠴᠢᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠹᠦ᠋ ᠮᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠲᠦ  ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠨᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ‍ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠣᠨ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ‍ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠣᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠡᠡᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ‍ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠡᠬᠢᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

      

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ