ᠯᠢ ᠪᠤᠤ ᠱᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 20436     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2019/8/9 14:47:19

ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠱᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ1969 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 40 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠷᠢᠳ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩᠳᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠴᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ