ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ  ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ《 ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷ 》  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5923     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/11/4 8:50:51

      ᠤᠢᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ   ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠦᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠮᠣᠣ ᠶᠦᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ 《 ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷ》  ᠤᠨ  ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ  ᠶᠢ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠲᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ》  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ  ᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ   ᠤ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠡᠯ     ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ   ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ 《 ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷ》  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠷᠡᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

                                 ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ