ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5843     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/11/4 8:31:53

      ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 1986 ᠣᠨ ᠤ 21.8 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 18009 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠴᠡᠭ ᠶᠢᠰᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 2019 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 2020 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

                                     

                                    ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠬᠯᠠ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ