ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 6275     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/10/9 8:46:11

       ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ‍ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠤᠬᠡ ᠂ ᠲᠥᠷᠤᠬᠥᠬᠡᠨ ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠾᠧᠩ ᠵᠢᠶᠥ᠋ᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠂ ᠲᠥᠷᠪᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠥᠨ ᠂  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠂  ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ‍ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃

                                  ᠪᠤᠤ ᠶᠤᠧᠡᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ