ᠳ᠋ᠦᠩ ᠣᠪᠣᠬᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠣᠨᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 5912     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/9/28 15:23:23

     ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ 90 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠣᠪᠣᠬᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠲᠡᠬᠡᠨ  ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠣᠨᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ 130 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠣᠪᠣᠬᠳᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠦᠨᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 7000 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ 2000 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠣᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃
                                 
                                                     ( ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠬᠯᠠ )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ