ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠤᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 7117     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/9/16 15:21:53

    ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ︿ ︿ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠬᠡᠳᠦ ﹀ ﹀ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ︿ ︿ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ﹀ ﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ︿ ︿ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ﹀ ﹀ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠰᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠦᠨᠲᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ︿ ︿ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ﹀ ﹀ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠨᠴᠢ