ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠳ · ᠤᠰᠤᠨᠪᠤᠳᠤᠭ ᠦᠨ︿ ︿ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ﹀ ﹀ ᠨᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ‍ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8468     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/6/7 10:10:02

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠣᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠯ

 ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠳᠣ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠡᠭᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠤ  ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠤᠮᠪᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠸᠨ ᠂ ᠲᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠨ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠋᠋ᠲᠠᠪᠬᠣᠴᠠᠬᠣ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ ᠃
ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ 1946 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠴᠠ 1959 ᠣᠨ ‍ᠤ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠲᠠᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠵᠠᠡᠭᠭᠤᠤᠲᠠᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ  ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃ 1983 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ( ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ) ᠭᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 1984 ᠣᠨ ‍ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1998 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 54.08 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠸᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠬᠠᠮᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 2383 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠂ 9420 ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠨ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ 8711 ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 92.5 % ᠶ᠋ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 28 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠵᠢᠷᠳᠣ ᠂ ᠯᠣᠣᠪᠠᠡᠭᠳᠣ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠨᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠣᠰᠠ ᠂ ᠠᠭᠲᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠳᠣ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠵᠢᠷᠳᠣ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠂ ᠯᠤᠤᠵᠠᠢ ᠠᠯᠭᠠᠭ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠣᠯᠣ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠂ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠪᠠᠢ ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠣ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠵᠢᠷᠳᠣ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠃
1994 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ 9 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  (  ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠨᠳᠣ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠂ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠰᠣᠮᠣᠳᠣ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ) ᠂ 572  ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠂ (   ) ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
2005 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ  ᠳᠤ ᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠭᠤᠤᠲᠠᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠴᠢᠨ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠴᠢᠨ ᠂ ᠶᠣᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠢ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠢ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠂ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 12 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 123  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠂ 22 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ 40 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠂ 3568 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠂ 14600  ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠃  ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ  ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠣ ᠂ 12  ᠠᠶᠢᠯ  ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ

ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠯᠳᠠ ᠄ 1968 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠨᠢ 36 ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠰᠢᠨᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠷ  ᠲᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠳᠣ  ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ 1992 ᠣᠨ ‍ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠡᠭᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ 269 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠨᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠵᠣ ᠂  ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ‍ᠢ ᠮᠠᠡᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 1994 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 37  ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠂ 36 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃
1994 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠣᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠶᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ  ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ 1996 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ  ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ 28 ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠂ 27 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠣᠣᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠡᠭᠭᠤᠤᠲᠠᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ 1948 ᠣᠨ ‍ᠤ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠵᠠᠡᠭᠭᠤᠤᠲᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ  ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ ᠃ 1958 ‍ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂  ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ 《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ 》 ᠲᠣᠮᠳᠠ ( 1968 ᠣᠨ  ᠳᠤ) ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠂ 1980 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ 1983 ᠣᠨ ‍ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ ᠃ 1984 ᠣᠨ ‍ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠢ ᠃
ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠲᠦᠡᠭ ᠰᠸᠷᠡᠡᠭ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂  ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠱᠦᠵᠢ ( 1958 -- 1964. 9) 
ᠸᠠᠡᠭ ᠾᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958.10 -- 1964 )
ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1964.9 -- 1966.5 )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠪᠣᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠡ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958.10 --1960.5 )  
ᠪᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠴᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1958.10 --1963 )
ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠡᠭ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958.10 -- 1959.5 )

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠫᠸᠷᠯᠠᠢ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1959.5 -- 1962.3  )

ᠨᠠᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1960.3 --1962. )

ᠴᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1963.3 -- 1964.9 )
ᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠠᠷ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1964.9 -- 1966.5  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958 -- 1962  )
ᠪᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠴᠢ ᠂  ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958.11 --1960.1  )
ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1960.2 -- 1964.9  )
ᠯᠣ ᠢᠣᠢ ᠰᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1964.7-- 1966.5 )
ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠵᠦᠡᠭᠨᠠᠢ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1959  -- ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ )
ᠨᠠᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1959--1960 )
ᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠬᠣᠷᠯᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1958.10 - 1962.1 )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ( 1966.5  --1968.10 ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ  ᠳᠦ 《 ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ 》 ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ) 
 ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.10-- 1971.4)
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.10-- 1971.4  )

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( 1972.3-- 1976.1 )
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1972.3 -- 1975.3 )
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ  ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1975 -- 1976.1
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1972.3 -- 1973.3 )
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1972.3 --1975.4 )
ᠸᠠᠡᠭ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠶᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ  ( 1973.7 -- 1975.3 )
ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ   (  1974.11 -- 1976.1  )
ᠡᠤ ᠱᠦᠨ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1973.3  -- 1976.1  
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠄
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ  ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1976.1  -- 1976.10   )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠡᠤ ᠱᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1976.1  -- 1976.10   )
ᠰᠸᠷᠡᠡᠭᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.3 -- 1976.10 )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄
ᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  (  1968.4  -- 1972.3   )

ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1972.3 -- 1975.10 )
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1975.4 -- 1976.12 )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄
ᠯᠢ ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1968.4 -- 1976.12  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠬᠣᠷᠯᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.4  -- 1972.6  )
ᠰᠣᠪᠣᠳᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.4 -- 1972.6  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.5 -- 1976.10  )
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.4  -- 1972.6  )
ᠶᠸᠰᠢᠰᠠᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.4 -- 1976.10  )
ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯᠰᠠᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1968.4 -- 1976.10  )
ᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1972.3 -- 1973.3  )
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1972.3  -- 1975.4  )
ᠯᠢᠤ ᠬᠠᠢ ᠮᠢᠡᠭ ᠃ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1972.6 -- 1976.10  )
ᠡᠣ ᠱᠦᠨ ᠂  ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.5  -- 1976.10  )
ᠰᠸᠷᠡᠡᠭᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1976.3 -- 1976.10  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 -- 1976.12  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄

ᠡᠣ ᠱᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1976.12 -- 1980.1  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1976.10  -- 1979.1  )  
ᠰᠸᠷᠡᠡᠭᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 -- 1978.12  )
ᠡᠣ ᠴᠢᠡᠭ ᠬᠣᠸᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.12 --1978.2  )
ᠯᠢᠤ ᠮᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1978.2 -- 1982.12 )

ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠡᠣ ᠱᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1980.1 -- 1983.12  )
ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1983.12 -- 1986.5  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1980.12 --1982.11  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1980.12-- 1983.10  )
ᠰᠸᠷᠡᠡᠭ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 -- 1978.2  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1980.12 -- 1982.10  )
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠠᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1981.10  -- 1986.5  )
ᠶᠸᠰᠢᠰᠠᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1983.7 -- 1986.1 )
ᠶᠠᠡᠭ ᠰᠦᠡᠭ ᠯᠢᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.6 -- 1986.5  )
ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠡᠭ ᠴᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.7 -- 1986.5  )

ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( 1986.5 -- 1989.8   )
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠯᠢ ᠰᠸᠷᠡᠡᠭ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1986.5 -- 1988.8  )
ᠯᠢᠣ ᠲᠠᠷᠵᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1988.8 -- 1989.8
ᠲᠡᠳ᠋  ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠠᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1986.5 -- 1988.8  )
ᠶᠠᠡᠭ ᠰᠦᠡᠭ ᠯᠢᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1986.5 -- 1989.8 )
ᠬᠣ ᠬᠠᠢ ᡁᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1988.8 -- 1989.8  )
ᠡᠣ ᠴᠢᠡᠭ ᠬᠣᠸᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ  ( 1987.7 -- 1989.8  )

ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( 1989.8 --1995.11  )
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠯᠢᠣ ᠲᠠᠷᠵᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1989.8 --1991.8  )
ᠡᠣ ᠪᠣᠤ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1991.8 -- 1995.8 )
ᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1995.8 --1995.11  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1990.3 --1995.11  )
ᠴᠠᠡᠭ ᠲᠢᠶᠸ ᠵᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1990.10 -- 1992.11  )
ᠬᠡᠰᠢᠡᠭᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠡᠭ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ( 1993.9 -- 1995.11 )
ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1992.5 -- 1995.11)

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1995.11 --  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1995.11 -- )
ᠬᠡᠰᠢᠡᠭᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠡᠭ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1995.11-- )
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1995.11-- )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ (  1976.10 --1980.3  )
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠄
ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1976.10 --1976.12  )
ᠡᠣ ᠱᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.12 --1979.1  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠃ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1979.1 --1980.3  
ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄
ᠯᠢ ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 --1980.3 )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 --1979.1  )  
ᠶᠸᠰᠢᠰᠠᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10  --1979.1 )  
ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯᠰᠠᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (1983.11  -- )
ᠯᠢᠤ ᠮᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 --1978.2  )
ᠡᠣ ᠱᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10 --1976.12  )
ᠡᠣ ᠴᠢᠡᠭ ᠬᠣᠸᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ  ( 1976.12--1978.2  )
ᠰᠸᠷᠡᠡᠭᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1976.10  --1978.2  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1979.5 --1980.3  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ( 1980.3 --1983.5  )
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1980.3 --1982.11  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1982.11  --1983.5  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄
ᠯᠢ ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1980.3 --1983.5  )
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1980.3 --1980.12 )
ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠡᠭ ᠴᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1981.10 --1983.5  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ( 1983.5 --1984.12  )
ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1983.5 --1983.10  )
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1983.11 --1984.7 )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠡᠭ ᠴᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1983.5 --1984.7  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠣᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ( 1984.7 --1987.8  )
ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1984.7 --1984.12 )  
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.7 --1984.12  )  
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.7 --1984.12  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠣᠨ (  1984.12 --1987.12  )
ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.12 --1987.8)
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.12--1987.3  )
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1984.12 --1987.8  )
ᠬᠣ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1986.3 --1987.8 )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ( 1987.8 --1990.12  )
ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠠᠯᠲᠠᠡᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1987.8 --1988.8 )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠬᠣ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1987.8 --1990.12 )
ᠲᠡᠮᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1987.7--1990.12  )
ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠄
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1987.1 --)

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ( 1990.12 --1993.11  )
ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠬᠣ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᡁᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1988.8 --1991.8 )  
ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠪᠣ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (1991.8 --1993.9 )
ᠬᠡᠰᠢᠡᠭᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠡᠭ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ( 1993.9 --1993.12   )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠲᠣᠶᠢ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1990.10 --1991.12  )
ᠲᠡᠮᠣᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  (  1987.12 --1993.9  )
ᠲᠣᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1989.3--1991.8  )
ᠵᠢᠨ ᠹᠸᠡᠭ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1989.3--1991.12  )
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1992.10 --1993.11  )

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ( 1993.11 -- )
ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠬᠡᠰᠢᠡᠭᠳᠣᠬᠦᠷᠡᠡᠭ (  1993.11 --1995.8  )

ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ   (  1995.8 -- )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦᠬᠡ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1993.11  -- )
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (1993.11 -- )
ᠵᠤ ᠲᠢᠶᠸ ᠵᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1993.11  -- )
ᠭᠣᠣ ᠴᠣᠭᠯᠠ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (  1995.4 -- )
ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠄
ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ (  1958 --1959 )
ᠸᠠᠡᠭ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠶᠦᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ( 1960.11 --1966.5 )
ᠸᠠᠡᠭ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠶᠦᠨ  ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ (  1972.10 --1975 )
ᠡᠣ ᠴᠢᠡᠭ ᠬᠣᠸᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ (  1978.2 --1978.7 )
ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ( 1987.7 --)

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠡᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠄
ᠴᠧᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1958.10 --1960.1  )
ᠨᠣᠷᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1960.11 --1962.1 )
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1962.1 --1966.5   )
ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  (  1973.1 --1976.10  )
ᠬᠣᠷᠳᠣᠬᠦᠤ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ  ( 1976.12 --1985.4  )
ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1985.4 --1992.4 )
ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠮᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ( 1992.4 --1995.7 )
ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1995.7 --)
ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠣ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ
ᠭᠡᠯᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠯᠢ ᠨᠢᠡᠭᠪᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1972.12--1976.10   )
ᠨᠠᠮᠣᠷ᠎ᠠ (  1981.1 --1985.5  )
ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄
ᠸᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ( 1985.4 --1993.3 )
ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠡᠮᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ (  1993. --  )

ᠰᠣᠮᠣ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷᠴᠣᠳ ‍ᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠯᠢᠤ ᠲᠠᠷᠵᠡᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠡᠮᠣ ᠨᠦᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ  ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
1997 ᠣᠨ  ᠳᠦ ᠵᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
1997 ᠣᠨ  ‍ᠤ 11  ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠵᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ 1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠸᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠣ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃
1997 ᠣᠨ 1 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠡᠭᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 
ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠ ᠂ ᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ
1997 ᠣᠨ ‍ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ( ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ) ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠯᠢᠤ ᠲᠠᠷᠵᠢ ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ  ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠ ᠂ ᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ  ( ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ )
1998 ᠣᠨ ‍ᠤ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋  ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ  ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃
ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠡᠭ  ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃  ᠬᠡᠰᠢᠡᠭᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠡᠭ  ‍ᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠠᠮᠣ  ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠂  ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠ  ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠡᠮᠣ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
1999 ᠣᠨ ‍ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠭᠣᠤ ᠴᠣᠭᠯᠠ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠣᠳᠣᠭ ‍ᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃
1998 ᠣᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠣ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠡᠭ ᠬᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠣ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃
2000 ᠣᠨ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡᠰᠢᠷᠡᠮᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
2000 ᠣᠨ ‍ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠴᠸᠨ ᠶᠦᠡᠭ ᠱᠸᠡᠭ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
2000 ᠣᠨ ‍ᠤ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠨᠠᠰᠤᠡᠡᠤᠷᠲᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃
2000 ᠣᠨ ‍ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠡᠣ ᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃
2000 ᠣᠨ ‍ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ  ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠢᠦᠢ   ᠵᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ  ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠵᠠᠡᠭ ᠭᠦᠸᠸ ᠢᠦᠢ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
2001 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ  ᠫᠠᠨ ᠵᠧᠨ ᠴᠸᠨ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
2001 ᠣᠨ ‍ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠸᠠᠡᠭ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠳ᠋ᠣ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
2001 ᠣᠨ ‍ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃
2001 ᠣᠨ ‍ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠴᠸᠨ ᠶᠦᠡᠭ ᠱᠸᠡᠭ  ‍ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠡᠡᠤᠷᠲᠤ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
2001 ᠣᠨ ‍ᠤ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠪᠠᠢ ᠬᠣᠸᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠸᠠᠡᠭ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ‍ᠢ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃      
2002 ᠣᠨ  ᠳᠦ  ᠪᠣᠶᠠᠨ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠸᠠᠡᠭ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ‍ᠢ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃
 ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃
2004 ᠣᠨ ‍ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠲᠢᠶᠸ ᠪᠣᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃
2004 ᠣᠨ ‍ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠸᠠᠡᠭ ᠶᠠᠨ ᠴᠦᠨ ‍ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃ ᠯᠢ ᠰᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ  ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃ ᠶᠠᠡᠭ ᠠᠮᠢᠨ  ‍ᠢ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ  ᠂ ᠸᠠᠡᠭ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃  
2006 ᠣᠨ ‍ᠤ  6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠸᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠣ ᠬᠦᠴᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠦ ᠴᠠᠡᠭ ᠴᠧᠩ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠂ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠸᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ