ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9721     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/2/26 16:08:42


         ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠃  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠠᠩᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠃  ᠶᠠᠩᠭᠠᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠳᠠᠳ᠋ᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠷᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ …… ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠴᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠦ  ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠳᠠ ᠳᠡᠨᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂  ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠃ 

        ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠨ