ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠤᠴᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ‍ᠦᠳ ᠮᠦᠴᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3196     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2018/1/19 17:11:07


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ