ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠤᠨ 3 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠥᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10167     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/12/7 16:04:12


      ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠤᠨ60 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ 3 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠭᠥᠢ ᠫᠢᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠪᠣᠤ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠢᠴᠡᠷ ᠲᠣ 30 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠬᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃    ( ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠭᠯᠠ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ