ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9964     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/12/7 11:19:56


      2017ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 6 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 8:30  ᠲᠦ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠠᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 207 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 204 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠃       ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄  ᠢᠤᠢ ᠰᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠱᠦ  ᠪᠦᠸ᠋ᠸ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢ ᠸᠸᠢ ᠂ ᠪᠤᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ ᠂ ᠯᠢᠤᠢ ᠰᠢᠤ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠯᠢᠤ ᠴᠢᠩ ᠯᠸ ᠂ ᠰᠦᠨ ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠂ ᠯᠢ ᠢᠤᠢ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠢᠩ ᠂ ᠯᠢ  ᠯᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠂ ᠡᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ  ᠂ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠂   ᠵᠠᠩ ᠯᠢ ᠹᠠᠩ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠫᠸᠩ ᠂ ᠵᠸᠩ ᠹᠸᠩ ᠺᠦᠨ ᠂ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ ᠮᠢᠨ ᠂ ᠭᠤᠤ  ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠶᠠᠨ ᠂  ᠬᠦᠸ᠋ᠸ ᠶᠦᠩ ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠸᠩ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠂ ᠼᠠᠢ ᠴᠤᠸᠠᠨ  ᠯᠦᠩ ᠂ ᠶᠠᠨ  ᠪᠦᠸ᠋ᠸ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠃


        ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂   ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠵᠢ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠵᠢ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠂ ᠵᠠᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠵᠵᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠪ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠂  ᠠᠵᠵᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠯᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ