ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠠᠪᠣᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ《 ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯ 》 ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠠᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11230     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/28 16:14:44

        ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠠ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ 《 ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠰᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ 》《 ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ 》 ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠂ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠴᠦᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ‍ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

 

  《 ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠳᠳᠣᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 》《 ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠰᠣᠪ 》 ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ 《 ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ 》 ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ  ᠣᠨᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠨᠢ 5  ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ) ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ 160 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ 5000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠡᠢ ᠃ 1776 ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ  ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃

   

       ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠳ ‍ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠥ  ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠣᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ 8 ᠬᠣᠪᠢ ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ 438 ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

   

      ᠬᠣᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠣ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠣ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ‍ᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠡᠭᠭᠣᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ‍ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ 107 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠦ  ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠃

     

         ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠲᠠᠰᠣᠭ 7 ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ  ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ 15 ᠰᠣᠮᠣ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ‍ ᠳᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃
         ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

       ᠡᠡᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠩᠬᠦᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 《 2017 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ  ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ᠲᠤ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  》‍ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠯ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠣ ᠂  ᠬᠣᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠲᠣᠡᠭᠬᠠᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠡᠷᠣᠭᠡ   ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠨ  ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

       ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 2018 ᠣᠨ ᠪᠠ 2019 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ 6099 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠦᠭᠴᠣ ᠂ 1883 ᠡᠷᠣᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠣ ᠂ 367 ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠡᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃

   《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ》 ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ 》 ‍ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠺᠠᠷᠲ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ᠂ 《  ᠬᠦᠨᠳᠤ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ  ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ ᠂  ᠶᠡᠭᠡ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ‍ᠢ 3000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ‍ᠢ 100 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ 》 ᠲᠦᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

      ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ‍ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  ᠪᠠ ᠣᠶᠣᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠂ 《 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠤ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ 》 ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ ᠂ ᠨᠣᠳᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ ᠢᠶᠡᠨ  ᠦᠭᠡᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

  

      ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ  ᠨᠢᠬᠦᠯᠡᠰᠤᠩᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠯᠨ  ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠ  ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ (ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ)   ᠨᠠᠢᠳᠠ 4432.7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠂  ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠯᠨ  ᠮᠦᠩᠬᠦ 2385.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ 1537.4 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠪᠠᠯᠡ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ 510 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃

      ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠲᠠᠪᠣ ᠶ᠋ᠢ  ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ 》 ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ‍ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠨᠸᠭᠸᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ‍ᠤᠨ   ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 2018—2020 ᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ 35 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 391 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ  ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ‍ᠢ 760 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃    (  ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )

      


    


    

  

            

    

   


    


 

   

                                           

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ