ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ151 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3018     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/27 16:12:47

           ᠦᠨᠣ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ‍ᠤᠨ 《 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷ ᠬᠦᠮᠣᠨ 》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠰᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ‍ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 151 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 2018 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ 100 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃   ( ᠮᠠᠡᠭᠭᠣᠳ ᠪᠦᠬᠡ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ  )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠤ ᠾᠤᠢᠩ ᠮᠧᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ