ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠬᠣᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3058     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/21 9:37:53

          ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ 《  ᠲᠠᠪᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ 》 ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
          ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ 《 ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ‍ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠰᠣᠯᠴᠠᠯ ‍ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ 》 ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
            ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠡᠢ ᠃ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠴ