ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠬᠣᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3084     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/21 9:37:53

          ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ 《  ᠲᠠᠪᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ 》 ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
          ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ 《 ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ‍ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠰᠣᠯᠴᠠᠯ ‍ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ 》 ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
            ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ‍ᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠡᠢ ᠃ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠣ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃᠂ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ ᠣᠬᠣᠵᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠴᠣᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠵᠣ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ 《 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 》《 ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ》《 ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ 》《 ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ》 《 ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠢᠭ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ 》 ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠣᠬᠣᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ‍ᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠃
            ᠭᠣᠷᠪᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠣᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ  ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠣ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠣ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ  ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠠᠵᠣ  ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠰᠣᠡᠭᠭᠣᠵᠣ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠣ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠡᠭᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
            ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ119 ᠪᠣᠢ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠡᠭᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠣ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠳᠬᠣᠬᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ‍ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ  ᠠᠵᠤ  ‍ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ‍ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠴᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ‍ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠰ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠴᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

           ᠲᠠᠪᠣ  ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ‍ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ ‍ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ  ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ  ᠦᠨᠳᠣᠰᠣ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠣᠡᠭᠬᠦᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ‍ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠣᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ‍ᠢ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ‍ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠡ ᠃  ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ 《 ᠬᠣᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠡᠭᠴᠡᠭᠰᠡᠨ 》 ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ‍ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ 《 ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 》  ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 《 ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ  ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ 》  ᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠡᠭᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠨᠠᠮ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ‍ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠡ ᠃᠂                                                (ᠮᠠᠡᠭᠭᠣᠳ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠤ ᠾᠥᠩ ᠮᠸᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ