ᠦᠨᠣ ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠣᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ 34 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ ᠵᠢᠡᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3027     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/16 14:37:00


    ᠦᠨᠣ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷᠢᠡᠭ ‍ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 《 ᠨᠢᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠣ  ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ  ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ 》 ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠮᠤ᠋  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ 40 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠮᠤ᠋   ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ ᠂ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠮ ‍ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠲᠠᠷᠪᠣᠰ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ 140 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠋ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶ᠋ᠢ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂  ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ 28 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠋ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠨᠣ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠣ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠡᠭᠭᠡᠢ ᠣᠨᠠᠯᠳᠠ 34 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ ᠵᠢᠡᠭ  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠪᠡᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 

                   


                                                             ᠮᠠ ᠪᠦᠬᠡ   ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠤ ᠾᠥᠩ ᠮᠸᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ