ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠠᠮᠣᠷ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 35907     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/14 10:18:29


       ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠵᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠣ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠡᠭᠭᠣᠯ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡ  ᠂ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠮᠣ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠳ᠋ᠥ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ‍ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ  ᠰᠣᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠭᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠷᠣᠢ  ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣ  ᠵᠤ  ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ ‍ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠵᠣᠶᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ  ᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ 5  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠮᠤ᠋ ᠨᠠᠮᠣᠷ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 31%   ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠂  ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠥ 1500  ᠮᠤ᠋  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ  ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ ‍ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠶᠢᠠᠯᠠᠵᠣ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠠᠯᠬᠣᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 

                                                 ᠮᠠᠡᠭᠭᠣᠳ ᠪᠦᠬᠡ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ