ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10947     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/11/1 8:51:01       ᠤᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠦ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ 《 ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ‍ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 》ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ 《 ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ‍ᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 》  ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠤᠪ  ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠴᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

                                     ᠰᠠᠴᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ