ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠡ ᠭᠦᠸ᠋ᠸ ᠭᠥᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠡ ᠤ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 23106     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/23 8:26:37


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠡ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ