ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠲᠠᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠨᠭᠲᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ (2017.8.19)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9965     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/22 8:38:10

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170819) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ