《ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ》 ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠲᠡᠭᠥᠡ  ᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠳᠭᠥᠬᠥ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠦ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ —— ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠣ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11371     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/16 14:35:56

 

     

          ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠡᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠡ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠡ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠳᠠᠴᠢᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠡ  ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡᠡ  ᠦ ᠲᠥᠪ  ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂  ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠡ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠠ ᠂  ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠥᠡ  ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣᠰᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠣ  ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ 2017  ᠣᠡ ᠦ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠂ ᠳᠠᠴᠢᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠣᠯᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂  ᠲᠡᠭᠥᠡ  ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠣᠡ   ᠦ 2  ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠣ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ  ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠥ  ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠡ  ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠲᠡᠭᠥᠡ  ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃


       


         《ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠣ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 》  ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠥ  ᠪᠣᠯ《ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠡᠳᠣᠰᠣ  》 ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠯᠭᠣ  ᠲᠠᠰᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ 2 ᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ   ᠶ᠋ᠢ  ᠦᠵᠡᠩᠭᠥᠳᠡ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ  ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠦᠡᠳᠣᠷ  ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ 《 ᠪᠣᠯᠵᠢᠡ ᠬᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠣᠯᠡᠬᠥ 》 ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠡ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢ ᠨᠢ140 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 8㎡ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠥᠡ  ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ100  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠣᠯᠡᠡ ᠪᠣᠯᠵᠢᠡ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠣᠡ ᠮᠦᠩᠬᠥ100  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠣ ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠯᠤᠤ ᠸᠠᠩ  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠡ  ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠳᠣᠲᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠡ ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ40 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠲᠡᠰᠢᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠢᠡ ᠬᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠪᠡ ᠃ 《 ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠣ ᠢᠳᠡᠵᠣ ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠡ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠬᠡᠨ ᠠᠯᠢᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ  》 ᠭᠡᠵᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃


      

 

          ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ︕ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠵᠣ  ᠲᠡᠭᠥᠡ ᠢ   ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠡ ᠂ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠣ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠡ ᠂  ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠂ ᠂ ᠂ ᠂ ᠂ ᠂  ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ 《 ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ》  ᠸᠢᠴᠡᠲ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 》 ᠢᠶᠡᠨ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠂  ᠠᠷᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠣ ᠢᠷᠡᠵᠣ  ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠡ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂100 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠃ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋  ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠡ   ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠩᠬᠥ —— ᠎᠎1 ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠪᠠ ᠃


      

           

           ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠂   ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ‍ᠢ  ᠰᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠡ ᠂  ᠶᠠᠭ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ   ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠠ ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠥ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠥᠳᠣᠯᠲᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠡ  ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ  ‍ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠷᠭᠡᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠠᠢ ᠃


 


        

        

          ᠣᠳᠣ ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠡ  ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠮᠳᠡᠭ ᠂ ᠱᠣᠶᠢᠯᠣᠪᠠᠩ ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠣᠲᠣ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠂ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠰᠢᠬᠣᠯᠣ ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠂  ᠲᠥᠮᠣᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ  ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠸᠠᠩ  ᠮᠢᠩ ᠹᠦ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠡ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ  ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠡ ᠲᠡᠭᠥᠵᠣ ᠂ ᠤᠭᠣᠲᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠲᠣ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠡ ᠦᠭᠪᠡ ᠃ 《 ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠤ  《ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ 》 ᠦᠭᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠣᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠮᠦᠢ 》ᠭᠡᠵᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ 16 ᠨᠢᠭᠡᠡᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠲᠷᠴᠣᠳ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠵᠢᠯ  ᠪᠠᠰᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠡ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠣ  ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ (ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠣᠡ ᠂  ᠰᠦᠩ ᠲᠣᠣ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ)


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ