ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠦᠨᠭᠬᠡ ᠠᠢᠢᠯ   ᠤᠨ《 ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ 》

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8437     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/14 15:29:18

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ