ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠦᠨᠭᠬᠡ ᠠᠢᠢᠯ   ᠤᠨ《 ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ 》(2017.8.7)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9894     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/14 15:21:36

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠡ (2017.8.7) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ