ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠡ ᠤ ᠮᠥᠽᠸᠢ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠭᠥᠳᠡ ᠰᠡᠬᠡᠵᠣ ᠵᠣᠴᠢᠡ ᠤᠠᠠᠲᠣᠵᠠᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11230     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/10 8:56:44

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠡ ᠤ ᠮᠥᠽᠸᠢ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠭᠥᠳᠡ ᠰᠡᠬᠡᠵᠣ ᠵᠣᠴᠢᠡ ᠤᠠᠠᠲᠣᠵᠠᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 41     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/10 22:09:05

     8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂  ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ (ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ) ᠸᠠᠩ ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠣᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠥᠽᠸᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ  ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠬᠦ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠂ᠣᠷᠠᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ