ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11421     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/8/4 17:46:40

        8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ1 ᠦ  ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠡ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠩ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠣᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠂ ᠠᠵᠣ  ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠡ ᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠬᠠᠮᠲᠣ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠪᠠ ᠃
         ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠱᠦᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠿᠧ ᠰᠢᠡ  ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠥ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ  ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ   ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠂  ᠲᠢᠶᠠᠡ ᠪᠣᠥ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠥ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠹᠧᠩ  ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠥ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠯᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠡ ᠨᠠᠢ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠰᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠂   ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠡ  ᠦᠷᠢᠯ ᠡᠮ ‍ᠤᠡ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠣᠸᠠᠩ  ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠭᠠᠡᠬᠠᠳᠠ ᠬᠦᠷᠬᠥ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠥᠡ  ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠳᠤ ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ10 ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠡ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂  ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ  ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠡ ᠠᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠡ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠪᠡ ᠃
         ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠱᠦᠵᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭᠬᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠵᠢᠭᠠᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭ  ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠡᠳᠢᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠡ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠮᠦᠡ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠡ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠢᠡᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ  ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ  ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ  ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠲᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂  ᠡᠷᠲᠡ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠠᠶᠢᠡ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ( ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠣᠡ  ᠡᠣ ᠳ᠋ᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ