ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠡ ᠤ《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠡ ᠬᠣᠡᠳᠠᠭᠠᠲᠣ》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠲᠠᠢ ᠦᠡᠳᠣᠷᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 13021     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/31 14:39:09


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠡ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ