ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠡᠽᠢ ( ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ) ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11360     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/31 10:22:52       ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠡᠽᠢ ( ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ) ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯ 《 ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠥ᠋ᠯᠥᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ 》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠭᠣᠯᠳᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠣᠸᠠᠩ ᠦᠡᠳᠣᠷ  ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ  ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠢᠩᠺᠧᠦ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ  ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠥᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠡ ᠂ ᠮᠦᠡ ᠴᠦ  ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ ᠡᠴᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠣ ᠭᠣᠣᠯ  ᠱᠣᠭᠣᠮᠲᠣ  ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ  ᠮᠦᠡ ᠂  ᠲᠣᠰ  ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠲᠣ  ᠨᠢ 57.263 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠡ ᠂  ᠬᠦᠬᠥᠡ ᠴᠢᠩ ᠯᠥᠩ ᠱᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠠᠭᠣᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠣᠷᠲᠣ ᠨᠢ 36.85 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠂ ᠰᠢᠡ ᠵᠸᠡ ᠂ ᠬᠦᠬᠥᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠷᠪᠠᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠵᠥᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦ᠋ᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡᠠ  ᠶᠢᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠣ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 2018 ᠣᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ( ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠥ ᠰᠣᠭᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠭᠥᠷᠭᠡ / ᠨᠢᠷᠢᠳ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ) ( ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠣᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ