ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9349     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/26 8:18:45


  

       7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ 20 ᠦ ᠡᠳᠣᠷ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ  ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠡ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠦᠪᠥᠷ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠠ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠡ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠥᠯᠣᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠲᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ  ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠡ ᠲᠣᠣᠰᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ   ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢᠡ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ   ᠦᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃

 


        ᠵᠠᠩ  ᠬᠣᠸᠠ ᠴᠢᠩᠭᠣᠳᠬᠠᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠱᠠᠲᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠣᠯᠠᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠡ ᠺᠠᠲᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ‍ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ  》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠡ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂  《  ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠡᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  》 ᠢ ᠪᠠᠲᠥ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂  《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ 》  ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂  ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠢ  ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠡ ᠫᠢᠩ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ  ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠡᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠ  ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠯᠡᠡ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯᠭᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠢᠯᠣᠣᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠡ ᠰᠢ ᠵᠢᠡ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠥᠷ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠰᠠᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠲᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠣᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃  

        ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠵᠢᠭᠠᠡ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦ ᠬᠥ᠋ᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠯᠬᠦ  ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠡᠭᠢᠳᠡᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ  ᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯᠳᠡ ᠭᠡᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠡ ᠭᠠᠩ ᠡᠴᠠ  ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠣᠢ  ᠂ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠬᠦᠡᠳᠣ ᠨᠣᠴᠣᠲᠠᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠠᠠ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠬᠦᠠᠳᠤ  ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠶᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠡ  ᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮᠳᠠᠯ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠣ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠬᠦᠡᠳᠣ ᠬᠡᠴᠡᠭᠥᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠣᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠣᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠦᠨᠡᠡ ᠬᠦᠴᠣᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠡ ᠂ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠮᠵᠢ  ᠦᠵᠡᠭᠥᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠱᠠᠲᠣᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠡ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠵᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠡ  ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠭᠳᠣᠵᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠶᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠠᠰᠠᠠ70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠃
         ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠴᠢᠩᠭᠣᠳᠬᠠᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠂   ᠪᠠᠲᠣᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠣ  ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠰᠭᠡᠷ  ᠬᠥᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠡ  ᠦ  ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠠᠰᠠ 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ 》᠂《 ᠭᠣᠷᠪᠠᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠡ  ᠦ 》  ᠤᠷᠢᠳ  ᠲᠦᠯᠣᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠡ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠡ ᠲᠣᠣᠷ 》  ᠂   《  ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠡ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  》 ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠥᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠥᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠦᠴᠣᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠡ  ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂  ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠣᠩᠭᠥᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠠᠳᠬᠠᠡ ᠂  《 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠡ ᠲᠣᠣᠷ 》 ᠂  《 ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠡ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ 》 ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠠᠠ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠢᠬᠡᠴᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 12 ᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠠᠯᠠᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠡ ᠂ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠡ ᠂ ᠬᠦᠷᠣᠩᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠦᠴᠣᠯᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠭᠥᠵᠢᠯᠡᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠥᠯᠣᠡ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠣᠯᠭᠠᠲᠣ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠭᠣᠷᠲᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ 《  ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠂  ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠥ  》 ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠠᠳᠬᠠᠡ ᠂  《 ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠲᠠ ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠂ ᠮᠡᠳᠣᠯᠲᠠ 》 ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠡ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ 《 3141 》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠡᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠡ  ᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠣᠴᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂  ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂  ᠵᠢᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠲᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠣᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡᠡ  ᠦ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ   ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠸ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠡ  ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠣᠷᠳᠣᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠰᠠᠠ《 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠡ ᠂  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠣ 》  ᠪᠠ 《 ᠴᠠᠯᠠᠬᠡᠷ ᠡᠠᠭᠣᠯᠠ  ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠡᠣᠰᠤ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ  ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠥᠡ ᠠᠭᠣᠯᠠ 》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 《 ᠤᠬᠣᠷᠬᠣ 》 ᠂ 《  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ》᠂《  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠢᠬᠣ 》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠡ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠡ  ᠦ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ   ᠂ ᠠᠭᠣᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠵᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠵᠢᠯ   ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ 42  ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠣᠨᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ  ᠂ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠥᠴᠡᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠣ  ᠂ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠ ᠮᠦᠩᠭᠥᠡ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 2707 ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠂ 7521 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠠᠩᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ 《 ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ  ᠦ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠭᠳᠣᠬᠣ 》  ᠪᠣᠯᠣᠡ 《  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠡ  ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠭᠳᠣᠬᠣ 》 ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠥ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠣᠯᠠᠡ  ᠲᠦᠮᠡᠡᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠦᠷᠨᠢᠭᠥᠯᠣᠡ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠣᠷᠪᠣᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠦᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ ᠢ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠡ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ  ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠥᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠣᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠣᠯᠣᠰ  ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠂ 《 1  +3 +6 》ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠲᠦᠰᠣᠪ ᠪᠠ 27 ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠦᠪᠲᠡᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ  ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ  ᠂ 《  ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ 》  ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃  ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠡ ᠪᠣᠯᠣᠡ  ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠤᠵᠪᠯᠠᠯᠭᠡᠡ ‍ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠂ ᠡᠣᠪᠤᠷ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠂ ᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠠ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠠᠡ ᠂  ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠤᠵᠨᠠᠠᠴᠢ  ᠰᠢᠳᠣᠷᠭᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠲᠥ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

      


       ᠪᠥᠷᠢᠡ ᠵᠢᠭᠠᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠰᠠᠡ ᠨᠢ ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ  ᠵᠢᠯ  ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ  ᠠᠵᠢᠯ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠠᠡ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠱᠠᠲᠣᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠣᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠥᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠡ ᠬᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠢ ᠢᠯᠠᠡ ᠂  ᠬᠥᠴᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠣᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠲᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠡ ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠲᠠᠰ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ  ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠨᠦᠬᠥᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠡ ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠥᠯᠣᠡ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠣ  ᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠣᠷᠴᠢᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ  ᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠰᠭᠡᠡ ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢ  ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ ᠂ 《  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ  ᠦ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠥ ᠂《 ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ  ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠡ  ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ  ᠣᠭᠲᠣᠬᠣ 》᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠣᠯᠲᠠᠢ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠨ ᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂  ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ  ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠡ ᠪᠣᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃


  

   

      ᠡᠣ ᡁᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠯᠢ ᠢᠣᠢ ᠱᠠᠠ ᠂  ᠭᠥᠸ᠋ᠸ ᠶᠦᠩ ᠂ ᠶᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠩ ᠂ ᠴᠸᠡ ᠵᠢᠩ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠸᠩ ᠴᠸᠩ ᠂  ᠭᠥᠸ᠋ᠸ  ᠹᠦ᠋  ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠂ ᠯᠢ ᠶᠠᠡ   ᠾᠦᠢ ᠂ ᠵᠣᠣ ᠭᠦᠢ ᠴᠢᠡ ᠂ ᠡᠣ  ᠪᠥᠸ᠋ᠸ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠣᠮᠣ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ‍ᠤᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ  ᠰᠢᠭᠣᠳ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ( ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠣᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ