ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠡᠯᠸ᠋ᠺᠲᠷᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠷᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11315     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/26 15:00:52

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ