ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠡᠯᠸ᠋ᠺᠲᠷᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠷᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ (2017.7.25)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10877     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/26 14:50:17

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170725) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ