ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠠᠢᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠤᠯᠤᠳ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8420     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/24 15:30:32

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ