ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠤᠯᠤᠳ(2017.7.23)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9868     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/24 15:24:08

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170723) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ