ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ  ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠴᠢᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠣᠯᠢᠩᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠲᠡᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠣ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠡᠴᠢᠳ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠬᠦᠷᠴᠥ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 39741     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/21 16:11:31

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ