ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ  ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠴᠢᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠣᠯᠢᠩᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠲᠡᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠣ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠡᠴᠢᠳ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠬᠦᠷᠴᠥ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ (2017.7.20)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10208     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/21 15:58:06

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (201707020) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ