ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨᠰᠠᠡᠭ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3476     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/18 10:16:07

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ