ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨᠰᠠᠡᠭ(20177.16)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9937     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/18 9:23:13

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170716) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ