ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠡ ᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ 《 ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 4027     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/17 15:15:22


      7 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠡ 5  ᠦ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠡ ᠤ  ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ 《 ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ 》ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠡ  ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠠᠰᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ  ᠪᠥᠸᠧ  ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠦᠨ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ  ᠲᠠᠢ  ᠣᠶᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠥᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠣ ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠡ ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ  ᠰᠢᠡᠵᠢᠵᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠮᠠᠡ  ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠡ  ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃
       ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣ ᠶ᠋ᠢᠨᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠡ ᠤ  ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠣ  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ  ᠬᠢᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠳ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠡ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ 》 ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠤ  ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ  ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃
       ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ《 ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ 》 ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠠᠰᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ  ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠲᠦᠪᠡᠯᠡᠷᠡ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ  ᠪᠡᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠠᠬᠣᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠳ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠷᠭᠡᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠥ ᠪᠣᠳᠠᠲᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ《 ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ》 ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂  ᠨᠠᠷᠢᠡ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠡ  ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠡ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠡ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠡ ᠥᠭᠪᠡ ᠃
       ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠳ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶ᠋ᠢ  ᠵᠥᠪ ᠦᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠣ ᠂ ᠤᠭ᠋ᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠡ ᠳᠠᠲᠠᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠳᠣᠭ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠪᠣᠯᠣᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠡ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠂ ᠡᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠂   ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠴᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠭ᠋ᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠣᠯᠠᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠡᠳᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠣᠠᠠᠰᠣᠡ ᠂《 ᠳᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  》  ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠡ ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠣ ᠂  ᠦᠡᠳᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠡ ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ  ᠰᠢᠡᠵᠢᠵᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠠᠬᠣᠮ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ  ᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠥᠡ ᠤ ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠡ ᠡᠠᠮᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠨ ᠢᠷ ᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ  ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠ  ᠬᠠᠡᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮᠳᠡᠯ᠎᠎ ——  ᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠰᠢᠭᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠯ  ——  ᠪᠦᠯᠬᠥᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠴᠠᠢ ᠃
       ᠵᠠᠩ ᠬᠣᠸᠠ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠰᠠᠡ ᠨᠢ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠣᠳᠠᠭᠠᠡ  ᠦ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ   ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ 《 ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ 》ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠠᠰᠠᠠ  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠡ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠂  ᠳᠠᠬᠢᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠥ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠶ᠋ᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠭᠡ ᠬᠦᠴᠣᠷᠬᠡᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠥ ᠬᠦᠴᠣᠡ ᠢ  ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ   ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ  ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ 《 ᠳᠥᠷᠪᠡᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  》 ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ 《  ᠳᠦᠷᠪᠡᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ 》‍ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠡ ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠡ ᠫᠢᠩ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠠᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠲᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠲᠦᠪᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠡ ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠥ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ  ᠂  ᠰᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠰᠣᠯᠠᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ  ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ ᠥᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂  ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠦᠬᠥᠡ  ᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠃  ᠣᠡᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠡ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣᠡ  ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠡᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠡ ᠥᠨᠡᠬᠥ 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ 》‍  ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠥᠯᠣᠡ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠣᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠡ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠤᠢᠳᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠤᠠᠠᠲᠣᠵᠣ  ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠠ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃ (  ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠣᠡ ᠂ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ  ᠢᠤᠢ  ᠶᠠᠡ ᠂ ᠰᠥᠩ ᠰᠢᠶᠣᠥ ᠸᠸᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ