ᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠶᠧᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 16583     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/11 14:48:27


ᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠡᠭ ᠶᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠄             

        ᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠡᠭ ᠶᠢᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ 1954 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ‍ᠢᠷᠤᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ     ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠨ     ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2013 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠦᠨ》 ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ