ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠸᠠᠩ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ 480 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷ ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ(20170707.6)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10941     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/9 14:45:20

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠡ(20170707.6) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ