ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ITF ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ • ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪ  ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 11454     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/7 10:46:47

         7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 6 ᠦ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ITF ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪ  ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ  7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪ  ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃  ( ᠯᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠂  ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠮᠧᠢ ᠂ ᠭᠤᠤ ᠾᠤᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )
 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠢ ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ