ᠯᠢ ᠵᠢᠶ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠥ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠸᠬᠣᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠᠰᠠᠠ ᠨᠢ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10889     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/7/6 9:39:17

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170704) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ