ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ  ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠡ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠥᠪᠡᠳᠡᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ(20170615)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10706     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/26 9:24:57

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170615) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ