ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠣ ᡁᠢ ᠯᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ《 ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ》 ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ(20170614)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 10507     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/16 15:16:23

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ (20170614) ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ