ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠡ ᠤ《 ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ》ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠡ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9930     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/13 8:44:16

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ