ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 3030     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/9 10:19:34

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ‍ᠤ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ  ‍ᠤᠨ  ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠰᠣᠶᠣᠯ  ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠪᠤᠯᠪᠠ
            2017 ᠣᠨ ‍ᠤ  6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  7  ‍ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂   ᠪᠢᠯᠢᠭ  ‍ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠠᠪᠦᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ‍ᠤ ᠮᠢᠩ  ᠷᠧᠨ ᠰᠤᠮᠤ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠥ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ‍ᠤ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ‍ᠤ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠰᠣᠶᠣᠯ  ‍ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠢᠪᠡ  ᠃  ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠬᠠᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ‍ᠤ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠲᠦᠮᠡ  ᠲᠠᠪᠦᠨ  ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃
           ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠨᠢ  ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ  ᠣᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠨᠢ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ‍ᠤ  ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠵᠢᠴᠢ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠤ   ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ  ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ   ᠪᠠ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ‍ᠤᠨ  ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠶᠠᠷ    ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ‍ᠤ  ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ  ᠶ᠋ᠢ   ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠯ᠎ᠠ  ᠃   ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《 ᠮᠢᠬᠠᠨ  ᠱᠦᠯᠦ  ᠲᠠᠢ  ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ 》  ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ  ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠢᠳᠡᠳ  ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠤᠨ   《 一》   ᠦᠰᠦᠭ  ‍ᠤᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  61  ᠶᠡᠬᠡ  ᠮᠠᠩᠵᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠥ  ᠪᠠᠨ  ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠵᠤ  ᠦᠨᠦᠷ  ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠂  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠨ  ‍ᠤ  ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃
            ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ  ‍ᠤᠨ  ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ  340  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ  ᠵᠢᠯ  ‍ᠤᠨ  ᠲᠡᠥᠬᠡ  ᠲᠠᠢ  ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ  ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  70   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ  ᠤᠪᠦᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠦᠨᠢ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠦᠪ  ᠰᠣᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ  ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ‍ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ‍ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠂  ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2016  ᠣᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ  ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠰ ‍ᠤᠨ  ᠪᠣᠰᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ  ᠦᠪ  ‍ᠤᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ   ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠳ᠋ᠥ   ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ‍ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠤᠨ  ᠡᠴᠡ  ᠵᠢᠯ  ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠢᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ‍ᠤᠨ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ‍ᠢ 《ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ  ᠰᠡᠪᠬᠢᠬᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ  ‍ᠤ  ᠰᠣᠶᠣᠯ  ‍ᠤᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ  ‍ᠤᠨ  ᠡᠳᠦᠷ 》  ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠂   ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ ᠃    

                                                                            ( ᠭᠤᠤ ᠾᠤᠢᠩ ᠮᠧᠢ       ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠤ ᠾᠤᠢᠩ ᠮᠧᠢ