ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠣᠥ ᠯᠢᠡ ᠤ  ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠪᠦᠲᠣᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9820     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/8 10:25:42

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ