ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠣᠥ ᠯᠢᠡ ᠤ  ᠲᠣᠰᠣᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ( ᠭᠤᠷᠪᠠ)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9783     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/8 10:04:02

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ