ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠡ  ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠰᠦᠡᠭ ᠪᠣᠥ ᠯᠢᠡ ᠤ  ᠲᠣᠰᠣᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ(ᠨᠢᠭᠡ)

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 9789     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/6/8 9:52:39

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ