ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠢ ᠴᠣᠮᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 8604     ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2017/3/31 8:45:51


        ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠢ  ᠴᠤᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ‍ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ  ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡ  ᠯᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠂ ᠴᠣᠡᠭᠬᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ‍ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠂ 《 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ + ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 》 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ‍ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠣ ᠂ ᠴᠣᠡᠭᠬᠣᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠢ ᠬᠣᠷᠳᠣᠳᠬᠠᠵᠡᠢ ᠃ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠴᠣᠭᠴᠠᠳᠣ ᠡᠷᠣᠭᠡ 2782  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠣᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ‍ᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠯ 3 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 318 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠂ 3591 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ‍ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠣᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ 16416 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ 23578 ᠡᠷᠣᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ 1100 ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ 1905 ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 4 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ 31 ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ( ᠮᠠ  ᠪᠦᠬᠡ   ᠸᠠᠡᠭ ᠽᠢ ᠾᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ  )
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ